Kontakt

PERUN o.z.                               IČO: 42 136 971
Hečkova 24                             DIČ: nemáme pridelené                   
831 51 Bratislava-Rača 

Registrovaný v evidencii Ministerstva vnútra SR sekcia verejnej správy. Vložka č. VVS/1-900/90-32 851/


mob.: 0907 397 379,     email: racianskykros@gmail.com


č.ú.: 2500827935 / 8330, Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK09 8330 0000 0025 0082 7935       BIC: FIOZSKBAXXX
© TREECO 2015-2019